Reglementen

REGLEMENTEN

Reglement Robby Fish Zeehengelclub voor wedstrijden.

1) Er mag gevist worden met één werphengel, voorzien van een opwindsel. Maximum hengellengte is 5m.

2) Eén gemonteerde reserve hengel is toegestaan. De reservehengels mogen gemonteerd worden met de draad door de ogen met een draainagel (geen onderlijn bevestigd). De gemonteerde- en andere hengels mogen de andere vissers niet hinderen. Gelieve steeds rekening te houden met collega vissers.

3) Elke deelnemer mag slechts één gemonteerde onderlijn met 3 enkele haken gebruiken.

4) Het is toegestaan om een beaasde onderlijn klaar te leggen. Deze mag onder geen beding rondslingeren of een medevisser storen.

5) Het verwisselen van de hoofdlijn is enkel toegestaan na het onthaken van de vis.

6) Het is toegestaan om kunstaas te gebruiken.

7) Het gebruik van een dobber is toegestaan. Je mag wel geen andere vissers hinderen.

8) Dreggen naar verdoofde of drijvende vissen is verboden.

9) Deelnemers mogen bij aanvang van de wedstrijd niet in het bezit zijn van vissen. Enkel vis die kan gebruikt worden als aasvis mag meegebracht worden. (vb.makreel, van de staart ontdaan!)

10) Boven- en ondermaatse vis komt in aanmerking voor de dagklassering. Ondermaatse vis moet steeds levend teruggezet worden.

11) Ondermaatse vis moet zo snel als mogelijk teruggezet worden.

12) Speciale vangsten moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Het bestuur is op de hoogte van eventuele beschermde vissoorten en zullen handelen naar de richtlijnen van de Europese visserij commissie.

13) Het meten van de vis gebeurt van kop tot staart, muil gesloten.

14) Het is verboden om vissen door te geven voordat deze gequoteerd is.

15) Bij het ophalen van een lijn, waaraan één of meerdere lijnen hangen, welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijn(en) van andere deelnemers, dan komen de vis(sen) toe aan de eigenaar van de haak welke zich in de muil van de desbetreffende vis(sen) bevindt. Wordt een vis opgehaald met twee of meerdere haken in de muil, van onderlijnen welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijnen van verschillende hengelaars, dan komen deze vis(sen) voor geen enkele deelnemer in aanmerking. Deze vis(sen) dienen teruggezet of hun staart dient afgesneden te worden. Een normaal gevangen vis (haak in de muil), waaraan één of meerdere afgebroken onderlijnen bevestigd zijn, komt in aanmerking voor de hengelaar welke de vis heeft opgehaald, in zoverre dat zijn haak zich in de muil van de vis bevind. Een hengelaar welke met zijn lijn één of meerdere onderlijnen, los van alle hoofdlijnen opgehaald, waar één of meerdere vis(sen) aanhangen, mag deze vis niet ter weging aanbieden. Ook deze dienen teruggezet of de staart(en) afgesneden. Gedregde vissen, zonder bijkomstigheden van één of meerdere andere onderlijnen komen in aanmerking. Bij het ophalen van dergelijke of nog andere combinaties, dient de bootcommissaris verwittigd ter nazicht. Zijn beslissing is bindend.

16) Het is verboden op gelijk welke manier, andere deelnemers te hinderen. Denk eraan, het blijft een hobby.

17) Elke deelnemer is geacht zonder hulp te kunnen vissen. Hulp mag geboden worden bij het ophalen van een zware vis, doch de hengel moet steeds in de handen blijven van de desbetreffende visser.

18) De wedstrijd verantwoordelijke zal het begin en eindsignaal geven van de wedstrijd. De wedstrijd zal in drie manches gevist worden, waarvan de duur bij aanvang van elke manche door de wedstrijdleiding zal meegedeeld worden. Tijdens de pauze zal er een tussentijdse telling van de gevangen vissen gedaan worden door de bootcommisaris en zijn assistent. Indien een eindsignaal gegeven wordt dienen de lijnen onmiddellijk opgehaald te worden.

19) Het plaatsen der deelnemers gebeurt bij loting. De bootcommissaris zal de loting der plaatsen aan boord van het schip verrichten.

20) Bij een ongelijk aantal deelnemers(b.v.5), dient men rechts (stuur-boord) 3 deelnemers te plaatsen en links(bakboord) 2 deelnemers. Indien de schipper buiten wedstrijd mee hengelt(doorgaans rechtse zijde) verandert dit naar 2 deelnemers rechts en 3 deelnemers links.

21) Het is de schipper, die welke mee de wedstrijd vervissen, verplicht mee te loten voor hun plaats aan boord.

22) De bootcommissaris mag ten alle tijden de bakken en andere nakijken op onregelmatigheden.

23) Wanneer sommige deelnemers naar een andere visplaats wensen te varen, zal de bootcommissaris, ieder aan boord raadplegen en handelen naar de wens van de meerderheid, en de mogelijkheid inzake boot en schipper.

24) Het is de deelnemers verboden zich onwelvoeglijk te gedragen. Tevens is het verboden, handelingen uit te voeren, die de veiligheid van hemzelf en/of deze van de andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen.

25) Bij elke wedstrijd zal de rangschikking opgemaakt worden volgens totaal gescoorde punten uit onderstaande tabel:

Bot                              5 punten

Griet                           10 punten

Haai (alle soorten)      10 punten

Horsmakreel               5 punten

Kabeljauw                  10 punten

Makreel                       2 punten

Meun (alle soorten)    4 punten

Paling                          10 punten

Pieterman (groot)       5 punten

Pollak                          10 punten

Poon (alle soorten)     5 punten

Schar                           3 punten

Schol                           5 punten

Steenbolk                    3 punten

Tarbot                         10 punten

Tong                           6 punten

Wijting                        3 punten

Zeebaars                     8 punten

Elke soort die niet in de lijst staat, zal, als deze 20 cm of maats lang is, 2 punten scoren.

Ondermaatse vissen uit de lijst en vissen kleiner dan 20 cm, zullen 1 punt scoren (te noteren op knipkaart).

Elke gevangen vissoort (zowel ondermaats, maats, opgelijst als niet opgelijst, zal éénmalig 10 punten scoren. Het is dus van belang dat elke vissoort op één of andere manier op de puntentabel dient genoteerd te worden.

Het hoogst aantal punten primeert, indien gelijk, kijken we naar het aantal vissen. Het hoogste aantal vissen wint dan. Bij gelijk aantal vissen, kijken we naar het aantal soorten Het hoogst aantal soorten wint dan. Bij gelijk aantal punten en gelijk aantal vissen en gelijk aan tal soorten worden de vissers ex-aequo geklasseerd.

26) Het is verboden, door schippers en deelnemers, van zaken overboord te werpen. Enkel aasresten, vis en/of ingewanden mogen overboord gegooid worden. De bootcommisaris zal dit in ’t oog houden. Bij de eerste overtreding zal er een verwittiging volgen. Bij een 2de overtreding zal dit tot uitsluiting van de wedstrijd leiden. Indien een persoon een tweede uitsluiting krijgt zal deze uitgenodigd worden op de bestuursvergadering om zich te verantwoorden. Het bestuur zal beslissen of hij al dan niet uit de club gezet wordt.

27) Iedereen is verantwoordelijk voor het kuisen van de boot na een visdag. Vele handen maken licht werk.

28) Door deel te nemen aan een wedstrijd, verbindt elke deelnemer zich aan de reglementen te houden en deze spontaan na te leven.

29) Het bestuur heeft ten alle tijden beslissingsrecht om deelnemers te wijzen op hun niet naleven van het reglement en daaraan een gepaste sanctie te koppelen.

30) Op de kampioenviering zullen voor de volgende prestaties prijzen voorzien worden:
Kampioen, Algemeen 1ste plaats: Clubbeker kampioen: Schenking en gemaakt door Leo Wouters steeds blijft in de winkel en geeft een overzicht van de kampioenen door de jaren heen.

Beker 1ste plaats
Bon Robby Fish 150€

Algemeen 2de plaats
Beker 2de plaats
Bon Robby Fish 125€

Algemeen 3de plaats
Beker 3de plaats
Bon Robby Fish 100€

4de plaats: bon 75€

Algemeen 5de tot 10de plaats
Medaille/beker met ranking +  bon Robby Fish 50€

Algemeen 12de tot laatste: bon 50€

11de plaats: natura prijs  = Stichtingsprijs RZC
Laatste plaats: bon Robby Fish 51€
Hoogste totaal punten (van alle wedstrijden samen)
Hoogste aantal stuks (alle wedstrijden worden opgeteld)
Indien stuks en gewicht gewonnen wordt door 1 persoon, wordt er één prijs voorzien.
Bon Robby Fish 30€

Langste vis: beker + bon Robby Fish 30€
Prijzen worden enkel voorzien als de clubkas het toe laat.

Indien iemand Belgisch Kampioen wordt: natura prijs.

31) De eindklassering clubklassement wordt als volgt bepaald.
– Aantal wedstrijden bepalend voor de einduitslag wordt eerst vastgelegd. 4 wedstrijden gevist – tellen er twee, 5 wedstrijden gevist tellen er 3, 6 wedstrijden gevist tellen er 3, 7 wedstrijden gevist tellen er 4, 8 wedstrijden gevist tellen er 4, 9 wedstrijden gevist tellen er 5, enzovoort……
– Beste uitslagen worden genomen en het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk punten behaalt.
– Bij gelijke punten aantal wordt gekeken naar het beste dagresultaat, indien ook gelijk het volgende beste dagresultaat, enz…

Om een klassement en bijhorende bon moet de visser minstens de helft van de geviste wedstrijden meevissen.

32) Inschrijving en aasbedeling via de club:

Het bestuur zal altijd al het mogelijke om al de ingeschreven op de boten in te delen. Als er echter niet voldoende plek is op de beschikbare boten zullen de A-leden steeds voorrang hebben op niet-A-leden. Gelieve dus steeds tijdig in te schrijven en aas te bestellen! Indien te laat kan je nog steeds aas verkrijgen in de winkel.
Inschrijven steeds voor woensdag 12u, bij voorkeur al op maandag voor de wedstrijd!
Prijzen kan je terugvinden op de website
Aas wordt ’s morgens afgerekend voor de wedstrijd.
In noodgevallen, bij laattijdige annulatie van de wedstrijd, worden de kosten geregeld via je tegoedrekening van de club. Er is geen enkele verplichting om je aas te bestellen via de club! Verdiensten op het aas worden integraal in het potgebeuren gestoken. :-))

33) Sponsoring van Robbyfishers

Sponsoring WK en selecties
Zelfde voorwaarden als andere sponsoring. Enige verschil dat deze uitbetaald worden voor aanvang. Enkel voor A-leden (A-leden = leden die RZC als moederclub hebben).
Selecties/WK Clubs: 100€
WK Jeugd 125€
WK Senior 250€
– Deze regeling zal vervallen of rechtevenredig verminderd worden per lid als de financiële toestand van de club in gevaar komt! Wij rekenen dan ook op jullie begrip.

34) Jeugdvissers: kunnen rekenen op heel wat steun!
– Eerste jaar 15€ lidgeld. Vanaf 2de jaar gratis indien ze minimaal hebben deelgenomen aan 1 clubwedstrijd.
– Clubwedstrijden wordt slechts 20€ aangerekend ipv 45€(dagprijs), de club legt dit bij.
– BK jongeren is gratis, indien ze reeds deelgenomen hebben aan andere clubwedstrijden. Ook het aas wordt voorzien: 500g pieren en 3 pakjes tappen.
– Vervoer wordt geregeld via clubleden, is ook gratis
– Indien jeugdlid zich engageert, zorgen wij voor één of 2 begeleiders
– Onder de 18: altijd verplicht reddingsvest te dragen!

35) Jeugdvissers – begeleider (peter)
– In samenspraak met de jongere wordt er een Peter aangeduid voor een jaar
– Zitten steeds samen op de boot en mag helpen op alle mogelijke manieren: uitwerpen, onthaken, lijnen knopen,….
– De gevangen vissen moet steeds gescheiden blijven
– Boottrekking: de jeugdvisser trekt als eerste en de peter zal steeds de eerst volgende plaats innemen in wijzerzin. Dus 1 jongere – peter 2; jongeren 6- peter bootplaats 1…..
– Vanaf de jeugdvisser opgeleid is, kan deze samen in overleg met peter en bestuur vragen om gewoon deel te nemen aan de trekking.

36) Annulatie wedstrijden laatste moment:

 1. acute ziekte, eventueel ongeval, ziekte familielid graag doktersbriefje binnenbrengen. Aanrekening kosten zullen besproken worden op eerst volgende vergadering.
  b. Regeling: indien geen bootkosten, niets aanrekenen. Wel kosten voor de club, bootkosten betalen.
  c. Aas, proberen door te verkopen anders zal dit aangerekend worden via de clubrekening
  d. Bij meermaals voorkomen, alles aanrekenen. Zal steeds beslist worden op de volgende bestuursvergadering

37) Zeebaars:

–  Indien de Europese wetgeving aangeeft dat zeebaars niet behouden mag worden, dient deze direct teruggezet te worden nadat de punten en eventuele lengte genoteerd zijn.

– Indien er 2 zeebaarzen per aanwezig mag bijgehouden worden dan:

– worden de eerste  10 12 14 baarzen (naargelang aanwezigen op de boot) bijgehouden in gemeenschappelijke emmer onder toezicht commissaris, deze worden steeds en onmiddellijk genoteerd op het wedstrijdblad bij de desbetreffende visser.

–  verdeling gebeurt op einde van de dag waarbij volgend regels gehanteerd worden

– degene die de meeste vangst mag eerst kiezen

– dan degene die de zwaarste vangt mag eerst kiezen

– verdeling volgens plaats op de boot: nr 1 krijgt eerste keuze, daarna 2….

Vanuit het bestuur is het de bedoeling om iedere vangst van zeebaars te laten tellen en daarna broederlijk te delen. Probeer hier flexibel in te zijn! Uitzondering maken niet de regel.

38) Op elke boot zal steeds een opgeleide bootcommissaris zitten, deze zal ’s morgens openbaar getrokken worden. Iedereen die bootcommissaris wenst te worden kan dit mits korte opleiding. De bootcommissaris zal op de boot steeds een assistent kiezen om te noteren.

39) Taken van de bootcommissaris:

 • duid een assistent aan
 • duid de nummers aan en organiseert de trekking op de boot
 • organiseert tijdens de pauze de meting/telling
 • de commissaris is de enige die vis mag meten, de assistent noteert.
 • de commissaris zal zorgen voor een goed en eerlijk verloop
 • onregelmatigheden worden bijgestuurd
 • volgt de wedstrijdleiding qua locatie en tijd

Het bestuur dank alvast iedereen voor het naleven van het reglement en om het wedstrijdgebeuren zo fijn mogelijk te maken. Vis ze.

Het Bestuur