Reglementen

REGLEMENTEN

Reglement Robby Fish Zeehengelclub voor wedstrijden.

1) Er mag gevist worden met één werphengel, voorzien van een opwindsel. Maximum hengellengte is 5m.

2) Eén gemonteerde reserve hengel is toegestaan. De reservehengels mogen gemonteerd worden met de draad door de ogen met een draainagel (geen onderlijn bevestigd). De gemonteerde- en andere hengels mogen de andere vissers niet hinderen. Gelieve steeds rekening te houden met collega vissers.

3) Elke deelnemer mag slechts één gemonteerde onderlijn met 3 enkele haken gebruiken.

4) Het is NIET toegestaan om een beaasde onderlijn klaar te leggen.

5) Het verwisselen van de hoofdlijn is enkel toegestaan na het onthaken van de vis.

6) Het is toegestaan om kunstaas te gebruiken.

7) Het gebruik van een dobber is NIET toegestaan.

8) Dreggen naar verdoofde of drijvende vissen is verboden.

9) Deelnemers mogen bij aanvang van de wedstrijd niet in het bezit zijn van vissen. Enkel vis die kan gebruikt worden als aasvis mag meegebracht worden. (vb.makreel, van de staart ontdaan!)

10) Enkel bovenmaatse vis komt in aanmerking voor de dagklassering.

11) De vis moet gegut aangeboden worden ter weging.

12) Speciale vangsten moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Het bestuur is op de hoogte van eventuele beschermde vissoorten en zullen handelen naar de richtlijnen van de Europese visserij commissie.

13) Het meten van de vis gebeurt van kop tot staart, muil gesloten.

14)

15) Bij het ophalen van een lijn, waaraan één of meerdere lijnen hangen, welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijn(en) van andere deelnemers, dan komen de vis(sen) toe aan de eigenaar van de haak welke zich in de muil van de desbetreffende vis(sen) bevindt. Wordt een vis opgehaald met twee of meerdere haken in de muil, van onderlijnen welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijnen van verschillende hengelaars, dan komen deze vis(sen) voor geen enkele deelnemer in aanmerking. Deze vis(sen) dienen teruggezet of hun staart dient afgesneden te worden. Een normaal gevangen vis (haak in de muil), waaraan één of meerdere afgebroken onderlijnen bevestigd zijn, komt in aanmerking voor de hengelaar welke de vis heeft opgehaald, in zoverre dat zijn haak zich in de muil van de vis bevind. Een hengelaar welke met zijn lijn één of meerdere onderlijnen, los van alle hoofdlijnen opgehaald, waar één of meerdere vis(sen) aanhangen, mag deze vis niet ter weging aanbieden. Ook deze dienen teruggezet of de staart(en) afgesneden. Gedregde vissen, zonder bijkomstigheden van één of meerdere andere onderlijnen komen in aanmerking. Bij het ophalen van dergelijke of nog andere combinaties, dient de bootcommissaris verwittigd ter nazicht. Zijn beslissing is bindend.

16) Het is verboden op gelijk welke manier, andere deelnemers te hinderen. Denk eraan, het blijft een hobby.

17) Elke deelnemer is geacht zonder hulp te kunnen vissen. Hulp mag geboden worden bij het ophalen van een zware vis, doch de hengel moet steeds in de handen blijven van de desbetreffende visser.

18) De wedstrijd verantwoordelijke zal het begin en eindsignaal geven van de wedstrijd. Indien een eindsignaal gegeven wordt dienen de lijnen onmiddellijk opgehaald te worden.

19) Het plaatsen der deelnemers gebeurt bij loting. De bootcommissaris zal de loting der plaatsen aan boord van het schip verrichten.

20) Bij een ongelijk aantal deelnemers(b.v.5), dient men rechts (stuur-boord) 3 deelnemers te plaatsen en links(bakboord) 2 deelnemers. Indien de schipper buiten wedstrijd mee hengelt(doorgaans rechtse zijde) verandert dit naar 2 deelnemers rechts en 3 deelnemers links.

21) Het is de schipper, die welke mee de wedstrijd vervissen, verplicht mee te loten voor hun plaats aan boord.

22) De bootcommissaris mag ten alle tijden de bakken en andere nakijken op onregelmatigheden.

23) Wanneer sommige deelnemers naar een andere visplaats wensen te varen, zal de bootcommissaris, ieder aan boord raadplegen en handelen naar de wens van de meerderheid, en de mogelijkheid inzake boot en schipper.

24) Het is de deelnemers verboden zich onwelvoeglijk te gedragen. Tevens is het verboden, handelingen uit te voeren, die de veiligheid van hemzelf en/of deze van de andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen.

25) Bij elke wedstrijd zal de rangschikking opgemaakt worden volgens gewicht maatse vis. Elke soort die niet in de lijst staat, zal 20 cm als minimummaat hebben. Makreel telt niet mee voor de wedstrijd. Het hoogste gewicht maats vis primeert, indien gelijk, kijken we naar het aantal vissen. Het hoogste aantal vissen wint dan. Bij gelijk aantal vissen, kijken we naar de zwaarste vis.  Het hoogste gewicht wint dan. Bij gelijk gewicht en gelijk aantal vissen en gelijk gewicht zwaarste vis,  worden de vissers ex-aequo geklasseerd. De visser die de dag overwinning op een clubwedstrijd behaald, zal een bon van Robby Fish ter waarde van 50 euro ontvangen.

26) Het is verboden, door schippers en deelnemers, van zaken overboord te werpen. Enkel aasresten, vis en/of ingewanden mogen overboord gegooid worden. De bootcommisaris zal dit in ’t oog houden. Bij de eerste overtreding zal er een verwittiging volgen. Bij een 2de overtreding zal dit tot uitsluiting van de wedstrijd leiden. Indien een persoon een tweede uitsluiting krijgt zal deze uitgenodigd worden op de bestuursvergadering om zich te verantwoorden. Het bestuur zal beslissen of hij al dan niet uit de club gezet wordt.

27) Iedereen is verantwoordelijk voor het kuisen van de boot na een visdag. Vele handen maken licht werk.

28) Door deel te nemen aan een wedstrijd, verbindt elke deelnemer zich aan de reglementen te houden en deze spontaan na te leven.

29) Het bestuur heeft ten alle tijden beslissingsrecht om deelnemers te wijzen op hun niet naleven van het reglement en daaraan een gepaste sanctie te koppelen.

30) Op de kampioenviering zullen voor de volgende prestaties prijzen voorzien worden:
Kampioen, Algemeen 1ste plaats: Clubbeker kampioen: Schenking en gemaakt door Leo Wouters steeds blijft in de winkel en geeft een overzicht van de kampioenen door de jaren heen.

Beker 1ste plaats
Bon Robby Fish 150€

Algemeen 2de plaats
Beker 2de plaats
Bon Robby Fish 125€

Algemeen 3de plaats
Beker 3de plaats
Bon Robby Fish 100€

4de plaats: bon 75€

Algemeen 5de tot 10de plaats
Medaille/beker met ranking +  bon Robby Fish 50€

Algemeen 12de tot laatste: bon 50€

11de plaats: natura prijs  = Stichtingsprijs RZC
Laatste plaats: bon Robby Fish 51€
Hoogste gewicht (van alle wedstrijden samen)
Hoogste aantal stuks (alle wedstrijden worden opgeteld)
Indien stuks en gewicht gewonnen wordt door 1 persoon, wordt er één prijs voorzien.
Bon Robby Fish 30€

Zwaarste vis: beker + bon Robby Fish 30€
Prijzen worden enkel voorzien als de clubkas het toe laat.

Indien iemand Belgisch Kampioen wordt: natura prijs.

31) De eindklassering clubklassement wordt als volgt bepaald.
– Aantal wedstrijden bepalend voor de einduitslag wordt eerst vastgelegd. 4 wedstrijden gevist – tellen er twee, 5 wedstrijden gevist tellen er 3, 6 wedstrijden gevist tellen er 3, 7 wedstrijden gevist tellen er 4, 8 wedstrijden gevist tellen er 4, 9 wedstrijden gevist tellen er 5, enzovoort……
– Beste uitslagen worden genomen en het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk punten behaalt.
– Bij gelijke punten aantal wordt gekeken naar het beste dagresultaat, indien ook gelijk het volgende beste dagresultaat, enz…

Om een klassement en bijhorende bon moet de visser minstens de helft van de geviste wedstrijden meevissen.

32) Inschrijving en aasbedeling via de club:

Het bestuur zal altijd al het mogelijke om al de ingeschreven op de boten in te delen. Als er echter niet voldoende plek is op de beschikbare boten zullen de A-leden steeds voorrang hebben op niet-A-leden. Gelieve dus steeds tijdig in te schrijven! Inschrijven steeds voor woensdag 12u vóór de wedstrijd!
Deelname aan de wedstrijd bedraagt 40 euro en is ’s morgens cash te voldoen aan de bestuursverantwoordelijke. Verder uit de kust zal er een supplement zijn en de deelname 45 euro bedragen.

33) Sponsoring van Robbyfishers

Sponsoring WK en selecties
Zelfde voorwaarden als andere sponsoring. Enige verschil dat deze uitbetaald worden voor aanvang. Enkel voor A-leden (A-leden = leden die RZC als moederclub hebben).
Selecties/WK Clubs: 100€
WK Jeugd 125€
WK Senior 250€
– Deze regeling zal vervallen of recht evenredig verminderd worden per lid als de financiële toestand van de club in gevaar komt! Wij rekenen dan ook op jullie begrip.

34) Jeugdvissers: kunnen rekenen op heel wat steun!
– Eerste jaar 15€ lidgeld. Vanaf 2de jaar gratis indien ze minimaal hebben deelgenomen aan 1 clubwedstrijd.
– Clubwedstrijden wordt slechts 20€ aangerekend i.p.v. 45€(dagprijs), de club legt dit bij.
– BK jongeren is gratis, indien ze reeds deelgenomen hebben aan andere clubwedstrijden. Ook het aas wordt voorzien: 500g pieren en 3 pakjes tappen.
– Vervoer wordt geregeld via clubleden, is ook gratis
– Indien jeugdlid zich engageert, zorgen wij voor één of 2 begeleiders
– Onder de 18: altijd verplicht reddingsvest te dragen!

35) Jeugdvissers – begeleider (peter)
– In samenspraak met de jongere wordt er een Peter aangeduid voor een jaar
– Zitten steeds samen op de boot en mag helpen op alle mogelijke manieren: uitwerpen, onthaken, lijnen knopen,….
– De gevangen vissen moet steeds gescheiden blijven
– Boottrekking: de jeugdvisser trekt als eerste en de peter zal steeds de eerst volgende plaats innemen in wijzerzin. Dus 1 jongere – peter 2; jongeren 6- peter bootplaats 1…..
– Vanaf de jeugdvisser opgeleid is, kan deze samen in overleg met peter en bestuur vragen om gewoon deel te nemen aan de trekking.

36) Annulatie wedstrijden laatste moment:

 1. acute ziekte, eventueel ongeval, ziekte familielid graag doktersbriefje binnenbrengen. Aanrekening kosten zullen besproken worden op eerst volgende vergadering.
  Regeling: indien geen bootkosten, niets aanrekenen. Wel kosten voor de club, bootkosten betalen.
  c. Bij meermaals voorkomen, alles aanrekenen. Zal steeds beslist worden op de volgende bestuursvergadering

37) Zeebaars:

De zeebaarzen die volgens de Europese reglementering niet mogen behouden worden (Bijvoorbeeld 2 stuks max per visser) zullen genoteerd worden en deze extra zeebaarzen zullen als volgt aan het daggewicht van desbetreffende visser toegevoegd worden:

40-49 cm: 1 kg

50-59 cm: 2 kg

60-69 cm: 3 kg

70-79 cm: 4 kg

80cm+: 5 kg

38) Op elke boot zal steeds een opgeleide bootcommissaris zitten, deze zal ’s morgens openbaar getrokken worden. Iedereen die bootcommissaris wenst te worden kan dit mits korte opleiding. De bootcommissaris zal op de boot steeds een assistent kiezen om te noteren.

39) Taken van de bootcommissaris:

 • duid een assistent aan
 • duid de nummers aan en organiseert de trekking op de boot
 • organiseert tijdens de pauze de meting/telling
 • de commissaris is de enige die vis mag meten, de assistent noteert.
 • de commissaris zal zorgen voor een goed en eerlijk verloop
 • onregelmatigheden worden bijgestuurd
 • volgt de wedstrijdleiding qua locatie en tijd

Het bestuur dank alvast iedereen voor het naleven van het reglement en om het wedstrijdgebeuren zo fijn mogelijk te maken. Vis ze.

Het Bestuur